Nordiskype by House of Languages

Mūsu pamatprincipi

Kā jebkuram cilvēkam katram pasniedzējam ir sava pieredze un personība. Unikālo nedrīkst iespiest šauros rāmjos, un katra cilvēka – arī katra pasniedzēja – brīvība mums ir svarīga. Unikāls ir arī katrs kursants, tādēļ nodarbību saturs tiek pielāgots tieši tavām vajadzībām, vienlaikus ievērojot mūsu pasniegšanas pamatprincipus:

Mācīšanas prieks un aizrautība

Valodu apguve prasa laiku, tādēļ fokusējamies ne vien uz lieliskiem rezultātiem, bet arī uz to, lai ceļš uz mērķi būtu baudāms. Prieks nodarbībās paaugstina apguvēja motivāciju, kā arī sekmē to, ka mācību viela paliek atmiņā.

Dažādība

Neticam, ka monotonija un vienveidība ir labi ceļabiedri mācību procesā. Toties dažādība ir lieliska! Tā izpaužas mūsu pielietotajās aktivitātēs un metodēs, aplūkojamo tēmu izvēlē, dažādo valodu prasmju attīstībā u.c., tādējādi ar interesi ieejam valodā visā tās plašumā un bagātībā.

Strukturētība

Lai mērķtiecīgi attīstītos un veiksmīgi mērķus sasniegtu, ir nepieciešams plāns un struktūra. Par pamatu izmantojam Eiropas Padomes pieņemtās Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Language jeb CEFR), kas sniedz iespēju gan pasniedzējam, gan apguvējam uzstādīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus un vērot progresu.
knolege and wisdom ph (1)

Kā mēs to nodrošinām?

Mūsu dibinātais Valodu apguves un mācīšanas izcilības centrs (VAUMIC) regulāri rīko lekcijas, seminārus un radošās nodarbības gan pasniedzējiem, gan valodu apguvējiem.Mēs pasniedzējiem sniedzam atbalstu arī mācību materiālu nodrošinājumā un izstrādē. Lai uzturētu nemainīgi augstu nodarbību kvalitāti, regulāri aptaujājam gan pasniedzēju, gan apguvēju, jo zinām, ka veiksmīgs komandas darbs nodrošina lielus panākumus!
professor table book group2 (1)