Nordiskype by House of Languages

Noteikumi

Uzsākot mācības, noslēgsim līgumu. Šeit ir uzskaitīti galvenie līguma nosacījumi.

Samaksa:

 • Klients apmaksā mācību maksu par mēnesi uz priekšu.
 • Mācības sākas tikai tad, ja veikta pilna apmaksa.
 • Samaksa neietver atbalstu klientam, sagādājot nepieciešamo tehniku un programmatūru, lai varētu veikt apmācības.
 • Samaksā ir iekļauti nodarbībā izmantojamie mācību materiāli, taču tā neietver papildu mācību līdzekļu iegādes izmaksas.

"Valodu mājas" atbildība un tiesības:

 • “Valodu māja” ir atbildīga par kvalitatīvu un laicīgu kursu norisi, par pasniedzēju nodrošināšanu, par autortiesību ievērošanu.
 • Kursa vadīšana citam pasniedzējam tiks nodota tikai ar klienta iepriekšēju piekrišanu.
 • “Valodu māja” ir atbildīga par klienta savlaicīgu informēšanu par to, kas notiks kursu laikā, tajā skaitā sniedzot informāciju par izmaiņām kursu norisē un sniedzot nepieciešamo informāciju, lai klients varētu saņemt pakalpojumu.
 • “Valodu māja” ir tiesīga pārtraukt nodarbības gadījumā, ja klients rupji pārkāpj pieklājības normas vai rada draudus pakalpojuma sniedzējiem.

Klienta atbildība un tiesības:

 • Ja veselības stāvokļa, nelaimes gadījuma vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ klients uz laiku pārtrauc dalību kursos, puses vienojas par līguma izpildes atlikšanu vai pārtraukšanu.
 • Ja klients nav apmierināts ar kursu kvalitāti, viņš par to brīdina “Valodu māju”. Ja klients ar kursu kvalitāti nav apmierināts arī pēc divām (2) nākamajām nodarbībām, “Valodu māja” pēc tam, kad klients ir aizpildījis atsauksmes veidlapu, atmaksā summu, kas atbilst klienta neizmantoto stundu izmaksām.
 • Ja “Valodu māja” nevar nodrošināt kursu sākumu 30 kalendāro dienu laikā pēc kursu apmaksas, klientam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgūt iemaksāto summu. Puses var vienoties arī par citu kompensēšanas kārtību, ja kursi netiek uzsākti.
 • Ja pēc kursu uzsākšanas iestājas pārtraukums, kas ilgst vismaz 30 kalendārās dienas, klientam ir tiesības atgūt iemaksāto summu atbilstīgi neizmantoto akadēmisko stundu izmaksām.